Hopp til hovedinnhold
Gruppe mennesker sitter samlet i en sofa og prater.
RVTS Øst
Publisert på
  • Del:

Kunnskapsmiljøer styrker samarbeidet

Kunnskapsmiljøene i Norge som jobber med vold og traumatisk stress styrker nå det faglige og strategiske samarbeidet.

– Veldig gledelig og på høy tid, sier senterleder i RVTS Øst, Toril Araldsen.

I en felles uttalelse fra de fem senterlederne ved RVTSene fremheves det at avtalen vil styrke et allerede godt samarbeid:

– RVTSene har gjennom årene hatt et langt og godt samarbeid med NKVTS, men denne avtalen gir samarbeidet vårt en ny strategisk dimensjon, med en tydelig retning og visjon for samskapningen og samarbeidet oss imellom. Avtalen er tydelig uttrykk for at vi ønsker å få til enda mer sammen på volds- og traumefeltet. Vi håper de tjenestene som bruker vår kunnskap vil merke et mer samlet kunnskaps- og kompetansefelt, sier Elin Hartvigsen (Nord), Bente Espeland (Midt), Toril Araldsen (Øst), Martin Mølsæter (Sør) og Espen Rutle Johansson (Vest).

Direktør ved NKVTS, Inger Elise Birkeland, mener avtalen vil gi mange muligheter i tiden framover.

– Vi er godt fornøyde med å få denne samarbeidsavtalen. Den gjør at vi kan bygge videre på og utvide det strategiske og praktiske samarbeidet vi har hatt over lang tid, sier Birkeland.

Kunnskapsutveksling

Både NKVTS og RVTSene jobber for at beslutninger som tas i tjenestene og i forvaltningen skal være kunnskapsbaserte. Med ulike virkemidler bidrar sentrene til kunnskapsutvikling og økt kvalitet i forvaltningen og tjenestene.

– Ved et tettere samarbeid får vi brukt vår samlede kunnskap og erfaring bedre overfor beslutningstakere, i tjenestene, blant berørte, i befolkningen og internt i organisasjonene våre, sier Birkeland.

Senterlederne ved RVTSene poengterer at avtalen vil styrke samordningen og koordineringen.
– Vår styrke i RVTS er at vi jobber tett med tjenestene, mens NKVTS har forskningskompetansen. Nærere samarbeid vil være gunstig for begge.


Forskningsbehov

RVTSene, som jobber tettest på tjenestene og kommunene, skal videreformidle til NKVTS hvilke behov de ser for ny kunnskap. Ansatte ved RVTSene skal i større grad bidra i forskningsaktiviteter ved NKVTS der det er særlig relevant for pågående aktiviteter. NKVTS skal bidra mer i relevante utviklingsprosjekter hvor RVTS har ansvar. Dette kan være kurs og konferanser, nettressurser og undervisningsopplegg.

Traumeforening og konferanse

Sentrene har også vedtatt å etablere en norsk traumeforening – Norwegian Society for Traumatic Stress studies (NSTSS), som skal knyttes til European Society for Traumatic Stress studies. Foreningen skal gi en arena for faglig samhandling og kunnskapsdeling, blant annet gjennom konferansen NSTSS, som skal avholdes hvert andre år.


Om sentrene:

RVTS-sentrene er statlig finansierte kompetansesentre og mottar midler hovedsakelig fra Helse- og omsorgsdepartemenet (HOD), Barne- og familiedepartementet (BFD), og Justis- og beredskapsdepartementet (JD). NKVTS er et heleid datterselskap av NORCE og mottar grunntilskudd og prosjekttilskudd fra HOD, BFD og JD. NKVTS har også en rammeavtale med Helsedirektoratet om rådgivning og beredskap samt finansiering fra andre forskningsfinansiører. Både RVTS-sentrene og NKVTS rapporterer i henhold til tilskuddsbrevene sine til Helsedirektoratet.