Hopp til hovedinnhold
Bilde av ungdommer som går i en gang.
RBUP
Publisert på
  • Del:

Områdesatsing gir bedring der behovene er størst

Staten har siden 2014 samarbeidet med flere kommuner om områdesatsinger på steder der de har avdekket store levekårsutfordringer. I Oslo ser man prosjekter med gode resultater etter satsinger.

Vi har spurt Inga Bjelland Nyvoll, som er programleder i Delprogram oppvekst og utdanning i Områdesatsingene i Oslo, om hvordan hun opplever samarbeidet med tjenestene og hvordan de jobber med behovsutredninger i Oslo.

– Områdesatsingene i Oslo er et 10-årig samarbeid mellom Staten og Oslo kommune hvor målet er å styrke nærmiljøene i utsatte områder og utvikle oppvekstsvilkår-, utdannings- og sysselsettingstjenester. Det er seks bydeler som er inkludert i satsingen – de fire Groruddalsbydelene (Groruddalssatsingen), Gamle Oslo (Indre Øst-satsingen) og Søndre Nordstrand (Oslo Sør-satsingen).

Portrett av Inga Belland Nyvoll, programleder i Delprogram oppvekst og utdanning

Inga Belland Nyvoll, programleder i Delprogram oppvekst og utdanning

Inndelt i delprogram

Hun forteller at satsingen er delt inn i tre delprogram: nærmiljø, sysselsetting og oppvekst og utdanning. Nyvoll jobber i Delprogram oppvekst og utdanning, som skal bidra til å gi barn og unge gode oppvekstsvilkår gjennom forbedringer av tjenestene på oppvekstfeltet, samt bidra til at flere unge fullfører og består videregående opplæring.

– Dette er et samarbeid mellom de seks bydelene og Utdanningsetaten. Alle tjenestene som bydelene har for barn og unge opptil 23 år er inkludert i satsingen.

Hun forteller at oppdraget er å drive fram brukertilpassede tjenester for barn og unge i levekårsutsatte områder.

Vi undersøker faktiske behov, vurderer tjenestene slik de er, og tester ut nye løsninger i samarbeid med tjenesteansatte og barn og unge i bydelene.



– I oppdraget står det at vi skal bidra til innovasjon og endring, dette gjøres både gjennom mindre justeringer og større radikale endringer. Gjennom oss så gis tjenestene ressurser til å teste ut og videreutvikle sitt virkemiddelapparat og sine tjenester slik at de møter barn og unges behov bedre enn i dag, forteller Nyvoll.

I oppdraget ligger også en bestilling om å melde fra om strukturelle hindringer og barrierer som avdekkes underveis i arbeidet. Delprogrammet skal analysere og løfte fram kunnskap og innsikter fra arbeidet til kommunalt og statlig nivå og bidra med innspill til utforming av ny politikk.

Fundament ble permanent

– I 2017 igangsatte vi prosjektet Fundament. Vi testet ut et 11. skoleår for elever i fire bydeler i Groruddalen, med elever som hadde gått ut med et svært lavt karaktersnitt fra grunnskolen (30 poeng eller lavere). Formålet med prosjektet var å styrke ungdommers forutsetning for videregående opplæring og fremtidig yrkesdeltakelse gjennom å kombinere mer grunnskoleutdanning med tverrsektoriell innsats, det vil si tettere kobling mellom skole og bydelens oppveksttjenester.

Nyvoll forteller at gjennom dette prosjektet ble det utviklet et tilbud som ga deltakerne et tilpasset og tilrettelagt undervisningstilbud, og dette gjorde dem i bedre stand til å starte på ordinært videregående skoleløp. Parallelt ble det utviklet en modell for tverrfaglig og- sektorielt samarbeid mellom bydel og skole som er økonomisk og organisatorisk bærekraftig over tid.

– Etter gode resultater ble Fundament høsten 2020 et permanent tilbud i Oslo kommune, og det ble i tillegg utvidet til å gjelde elever fra Søndre Nordstrand og Gamle Oslo. Tilbudet gis i dag på skolene Kuben og Nydalen, sier hun.

Viktig å definere behovene

– Det er viktig å tydeliggjøre de underliggende behovene i starten av et prosjekt, fastsette mål og legge en plan for utviklingsarbeidet. For å kunne komme frem til bærekraftige og trefffsikre, fornuftige løsninger er det grunnleggende å kjenne godt til behovsbildet. I denne forbindelse er det viktig å finne ut hva som er behovene sett fra brukernes perspektiv, ikke bare fra tjenestenes/virksomhetsperspektiv, mener Nyvoll.

Hun forteller at en behovsutredning kan gjennomføres på flere måter, eksempelvis gjennom spørreundersøkelser, intervjuer, innsamling av relevant statistikk og gjennom forskning og rapporter.

I en slik utredning er det viktig på forhånd å definere hvem som har det faktiske behovet slik at man sikrer at man snakker med de «riktige» brukerne. Man har for eksempel benyttet oppvekstprofilene fra FHI i enkeltprosjekter, og som bakgrunnsmateriale når behovene i områdene de jobber i utredes. De er nyttige som en overordnet sammenstilling av befolkningen. For Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim kan i tillegg oppvekstprofilene gi nyttig informasjon om variasjonen mellom bydelene i kommunen.

– I samråd med tjenestene begynner vi ofte med en samtale rundt de utfordringene de ønsker løst, og sammen definerer vi hvilke behov det skal sees nærmere på. Deretter legges det en plan for innhenting av informasjon tilknyttet behovene som senere vil legge grunnlaget for et eventuelt utviklingsarbeid.

Bydelene og Utdanningsetaten melder tilbake om at delprogrammet har åpnet opp for nye samarbeidsarenaer, samt vært oksygen til utvikling inn til de tunge driftsvirksomhetene.

– Spesielt på barnehagefeltet er det nå igangsatt flere prosjekter gjennom delprogrammet, som på sikt vil kunne bidra til at flere barn kan behersker norsk når de begynner på skolen og opplever mestring både sosialt og faglig.

Inga Bjelland Nyvoll kan du også møte hos oss på kurset «Levekårsutfordringer blant barn og unge» 17. februar.

 

Fakta om områdesatsinger

Kommunal- og distriktsdepartementet vurderer, i samarbeid med relevante departementer, om det er behov for en ekstraordinær statlig innsats i et område. Samarbeidet forankres i en intensjonsavtale om langsiktig satsing.

Områdesatsingene er en innsats for å skape varige forbedringer i utvalgte tjenester og nærmiljøer der behovene er størst, slik at flere blir økonomisk selvstendige og kan delta aktivt i lokalsamfunnet og storsamfunnet.

Satsingen har tre programområder:

  • nærmiljøutvikling
  • sysselsetting
  • oppvekst og utdanning

Felles for områdesatsingene er at de skal bidra til en varig forbedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter der behovene er størst, og det skal jobbes med de konkrete utfordringene hvert enkelt område har. Kommunene har valgt ulike måter organisere samarbeidet med staten på.

Informasjon om områdesatsinger på regjeringen.no