Hopp til hovedinnhold

Strategi og samfunns­oppdrag

Her presenteres Pilar strategi for perioden 2024-2025 med beskrivelse av vårt samfunnsoppdrag, hovedmål og innsatsområder. Sentrene har i tillegg egne strategiske dokumenter som angir veivalg og prioriteringer.

Vår visjon

Kompetansestøtte for tjenestene – et løft for samfunnet
Bilde av en ung kvinne sett bakfra som går bortover en vei i kveldssol, med trær langs begge sider.

Samfunnsoppdrag

Kompetansesentrenes overordnede samfunnsoppdrag fastsatt av Helse- og omsorgs-departementet og Barne- og familiedepartementet, er å bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i de relevante tjenestene og andre nærliggende sektorer innenfor senterets kompetanseområde og overfor senterets målgrupper. Sentrene skal både være en tjeneste for tjenestene og for den forebyggende virksomheten i kommunene, spesialisthelsetjenesten og det statlige barnevernet.

Bilde av et lite barn som holder to voksenpersoner i hendene. Barnet ser opp mot den ene voksne.
Bilde av to smilende, unge kvinner som holder en arm rundt skuldrene på hverandre. Håret blafrer som om de er i bevegelse.

Hovedmål

Stiftelsen Pilar skal være en kompetansetjeneste innen psykisk helse, vold og traumer samt tilgrensende fagområder gjennom å drive fagutvikling og forskning i partnerskap med tjenestene. Vår ambisjon er å være en solid og troverdig samarbeidspartner som tilbyr kunnskapsbaserte tjenester av god kvalitet. Våre tilbud skal ha lik tilgjengelighet for alle tjenestene i regionen.

Bilde av to kvinner sett bakfra. Den ene kvinnen hviler hodet på skulderen til den andre.

Innsatsområder

Innsatsområdene gir retning for hvordan stiftelsen Pilar skal prioritere for å realisere våre hovedmål. Innsatsområdene baseres på tilskuddsbrevene fra myndighetene og brukernes og tjenestenes behov for ny kunnskap.

Bilde av en smilende mann som holder et leende barn i armene.

Folkehelse


Støtte systematisk helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunene med mål om likeverdige tilbud og tjenester til hele befolkningen, uavhengig av alder, bosted, sosioøkonomiske forhold eller minoritetsstatus.Psykisk helse barn og unge


Styrke psykisk helse for barn og unge ved økt kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer for barn og unges psykiske helse og utvikling – gjennom å være en sentral tilbyder av undervisning og kompetansehevende tiltak rettet mot ansatte i de tjenestene som arbeider med barn, unge og familier.Barnevern


Styrke kunnskapsbasert praksis i barnevernet gjennom tjeneste- og lederstøtte til det kommunale, statlige og private barnevernet.

Bilde av et lite barn som holder en voksen mann i hånda.

Vold, traumer og selvmordsforebygging


Styrke forebygging, avdekking, avverging og oppfølging av vold, seksuelle overgrep, traumer, traumatisk stress, selvmord og selvskading.Psykososial beredskap


Øke kompetansen og kvalitetsutviklingen i tjenestene innen psykososial beredskap og oppfølging ved kriser, ulykker og katastrofer.

Bilde av en ung kvinne som holder begge hendene foran ansiktet.

Praksisnær forskning


Drive praksisnær og praksisrelevant forskning og kunnskapsoppsummering som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget i tjenestene for barn og unge, og som er forankret i brukernes og tjenestenes behov for ny kunnskap.Styrke digital satsing og ­kompetanse


Forsterke og videreutvikle våre digitale ressurser og digitale samhandlingsarenaer til tjenestene for å gjøre våre tilbud mer tilgjengelige for alle.Kvalitet og målstyring


Videreutvikle et standardisert rammeverk, for å fremme en organisasjonskultur for bruk av data i målrettet systematisk kvalitetsarbeid.

Bilde bakfra av en kvinne som noterer i en skriveblokk.

Samarbeid og kunnskapsutveksling med andre kompetanse- og fagmiljø


Styrke samarbeidet med relevante regionale og nasjonale fagmiljøer, for å sikre at ulike fagområder ses i sammenheng og oppnå bedre kvalitet og ressursutnyttelse.Involvere brukerorganisasjoner og brukere


Styrke brukerperspektivet og legge relevant brukerkunnskap til grunn i vårt kompetanse- og kvalitetsutviklingsarbeid.

Bilde i et nært utsnitt av to personer som sitter overfor hverandre og holder begge hendene i hverandres.

Dokumenter

Her kan du laste ned pdf av strategien til Pilar, samt strategidokumentene til sentrene.